Základní škola Paseka je školou rodinného typu, v níž se všichni dobře znají, pomáhají jeden druhému a vzájemně se respektují.

Od 1.ročníku se zaměřujeme na:

  • výuku anglického jazyka;
  • práci s výpočetní a komunikační technikou;
  • tvořivé činností učení;
  • hru na zobcovou flétnu;
  • bohatou nabídku mimoškolní zájmové činnosti;
  • inkluzivní vzdělávání (vytváření podmínek pro výuku talentovaných žáků a žáků se specifickými vzdělávacími potřebami).

Vycházíme vstříc požadavkům rodičů a spolupracujeme se všemi organizacemi v obci. Naše škola je nejen místem vzdělávání, ale je i centrem kulturního života v obci. Pedagogičtí pracovníci školy poskytují všem žákům vzdělání srovnatelné s jinými školami a naše děti dostávají kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a jsou vychovávány, aby měly úctu k tradičním hodnotám naší společnosti.

Základní škola Paseka je málotřídní škola organizovaná jako čtyř/pětitřídní s vyučováním od 1. do 5. ročníku. Od 1. prosince 2002 je škola samostatným právním subjektem zřizovaným Obcí Paseka, její součástí je i školní družina a školní jídelna – výdejna stravy.

Žáci 1. až 5. ročníku se učí podle vlastního školního vzdělávacího programu s motivačním názvem Duhová škola – tvořivá škola. Je tvořen tak, aby umožňoval v případě potřeby výuku dvou ročníků v jedné třídě, splňoval všechny požadavky kladené Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání a současně byl dostatečnou zárukou pro náročné požadavky rodičů na vzdělávání jejich dětí. Škola nabízí široké spektrum činností. Společnou motivací jsou všechny barvy duhy, které se staly symbolem pro jednotlivé oblasti školy, jejich pracovníků, žáků i rodičů a ostatních, kteří se školou spolupracují. Duha je symbol jednoty, pestrosti a rozličnosti.

Červená barva – výchovně vzdělávací činnost (vlastní vyučování).
Oranžová barva – bohatá nabídka zájmové činnosti.
Žlutá barva – spolupráce.
Zelená barva – environmentální výchova (poznávání přírody kolem nás a její ochrana).
Azurová barva – výchova ke zdravému životnímu stylu.
Modrá barva – práci s jednotlivými zdroji informací a využívání informační a komunikační technologie.
Fialová barva – výchova k občanské hrdosti a kulturním tradicím.

Všechny vyučující jsou plně kvalifikované a hlavně pro svou práci zapálené, což je patrné hned při vstupu do školy a do tříd, v nichž jsou stěny a nástěnky plné obrázků, map a pomůcek k právě probíranému učivu, využívají nové zajímavé vyučovací metody, nebojí se do výuky zapojit nové technologie. V hodinách využívají moderní vyučovací metody, věnují se žákům nadaným, žákům se specifickými vzdělávacími potřebami pomáhají překonat jejich handicap individuálním přístupem a doučováním. To je možné i díky malému počtu dětí ve třídách.
Svou fundovanost a spolehlivost prokázaly při náročné distanční výuce. Hned od prvního dne nenechaly své žáky zahálet a posílaly zadání učiva a náměty pro výuku. Za pochodu poznávaly a učily se využívat všechny možnosti a nástroje pro výuku na dálku, posílaly odkazy na procvičovací stránky, nahrávaly výuková videa, tvořily vlastní on-line cvičení, setkávaly se se svými třídami při videohovorech, spolupracovaly a vzájemně si předávaly zkušenosti a nápady. Vše, co jsme se společně naučily při distanční výuce, teď aktivně využíváme při práci v hodinách ve škole!

Škola aktivně vyhledává možnosti čerpání finančních prostředků mimo rozpočet zřizovatele – zapojuje se do výzev MŠMT a evropských fondů. Nebojíme se práce navíc, která s tím souvisí, jež však přináší možnosti modernizování školy, pořádání zajímavých akcí a školních klubů pro naše žáky.

Jednou za dva roky organizujeme pro všechny žáky školy Školu v přírodě, každoročně pořádáme Vánoční koncert a školní akademii nejen pro rodiče žáků, ale i pro ostatní občany obce, školní projektové dny Vůně Adventu, velikonoční Hody hody doprovody, mnoho zajímavých výletů a exkurzí, žáci 4. a 5. ročníku jezdí pravidelně jednou za dva roky na podzimní výlet do Prahy. Pro žáky připravujeme poutavé přednášky a besedy, koncerty a výchovné programy. Využíváme aktuálně každou možnost, jak doplnit a zpestřit výuku. Škola nás baví!
Škola velmi dobře spolupracuje s obcí – zřizovatelem základní školy. Obec všestranně podporuje nákup kvalitních učebních pomůcek, snaží se zajišťovat ve spolupráci se zaměstnanci školy a také za přispění členů Školské rady estetické a bezpečné prostředí, členové zastupitelstva navštěvují prostory školy a ve spolupráci s vyučujícími vytváří rozpočet na nákup opotřebovaného školního nábytku, doplňků a školních pomůcek.

Škola rovněž spolupracuje s občanským Sdružením rodičů a přátel školy při ZŠ Paseka při pořádání sportovních a zábavných programů pro všechny děti a občany obce – pravidelné řemeslné výstavy – Vánoční výstava aneb Ať žije Ježíšek, Velikonoční výstava, nebo velmi úspěšnou akci Bezpečnostně branný den uskutečňovaný za spolupráce Policie České republiky, Hasičského záchranného sboru v Olomouci, Zdravotnickou záchrannou službou v Olomouci a vojáky. Spolupracujeme s paseckým ochotnickým divadlem Sopka, společně sdílíme ozvučovací techniku, členové divadla pomáhají při organizaci našich akcí jako pořadatelé.

Vynikající spolupráce je rozvíjena i s Mateřskou školou Paseka. Pravidelné návštěvy budoucích prvňáčků v hodinách 1. ročníku, pořádání společných akcí. Ředitelka ZŠ se zúčastňuje třídních schůzek v MŠ, kde mají rodiče žáků pozvaných k zápisu do 1. ročníku možnost zeptat se na provoz a organizaci školy, školní družiny i školní jídelny, na výukové i organizační plány školy. Pedagogičtí pracovníci obou zařízení spolupracují na bezproblémovém přestupu dětí ze školky do školy.

Ač jsme škola malá počtem žáků a zaměstnanců, prostory školy jsou nadstandartní. Každá třída, každý ročník mají svou učebnu (i v případě výuky ve spojených třídách mají jednotlivé ročníky možnost rozdělit se k samostatným hodinám). V každé místnosti určené k výuce je interaktivní tabule, pro práci s moderními informačními technologiemi máme k dispozici moderně vybavenou počítačovou učebnu. Žáci si mohou půjčovat a číst krásné knížky v sousedící školní knihovně a studovně. V roce 2018 se prostory školy zvětšily o místnosti po bývalé pekárně. Zde byly vybudovány nové školní dílny, keramická dílna, cvičná kuchyňka a herna pro 2.oddělení školní družiny. První oddělení družiny obývá rozlehlou místnost v 1.patře nad nimi, kde je také školní jídelna. Zrekonstruované šatny nabízí pohodlné a hygienické uložení osobních věcí žáků. Tělesná výchova je vyučována a další sportovní aktivity jsou rozvíjeny v tělocvičně-cvičebně, ale také na moderním hřišti s umělým povrchem v těsné blízkosti školy. Pokud nám „rozměrově“ tyto nabízené prostory nestačí, můžeme využívat sál kulturního domu (např. pravidelné tréninky školní Gymnastiky). Ale naopak je naše škola otevřená pro aktivity jiných organizací obce – zimní tréninky fotbalistů-Benjamínků, Cvičení pro zdraví, kurzy pro dospělé (keramika, počítačová gramotnost a další).

Pohled do naší krásné školy nabízí bohatá fotogalerie, kterou pro Vás připravujeme těsně před zahájením školního roku, až budou všechny prostory připraveny přivítat své žáčky 🙂

Ocenění společnosti Scio

Fotogalerie